CV

PERSOONLIJKE GEGEVENS

Naam Piersma
Voornamen Theunis Rienk
Adres Van Aylvaweg 34
Postcode en woonplaats 8748 CE Witmarsum
Geboortedatum
Geboorteplaats
14 juni 1952
Leeuwarden
Telefoonnummer 0517-531579
Mobiel 06-53149949
Email info@theunispiersmaabc.nl
Burgerlijke staat gehuwd, 2 kinderen en 4 kleinkinderen
Koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje-Nassau
Elfstedentochten Brevethouder
(1997: schaatsen, wandelen en fietsen)


OPLEIDINGEN

Universitaire opleiding Rijksuniversiteit te Groningen
Hoofdvak Sterrenkunde (cum laude)
Bijvakken Wiskunde en hoofdstukken uit de Natuurkunde
Onderwijsbevoegdheid Wiskunde
Verdere opleiding NMI-mediator
Masterclass Good Governance van het Nationaal Register

 

WERKERVARING

Huidige functie Eigenaar THEUNISPIERSMA ABC
(eenmanszaak vanaf 1 maart 2011)
Laatste functies Wethouder van Dantumadiel i.v.m. ziektevervanging
(6 maanden in 2016)
Burgemeester van Wûnseradiel (ruim 15 jaar)
Portefeuilles Naast de burgemeestersportefeuilles de onderdelen
Financiën, Sociale Zaken, Herindeling en  P&O
(3 keer  Voorzitter/werkgeversvertegenwoordiger  BGO)
Eerdere functies Wethouder van Tytsjerksteradiel (1½ jaar)
Docent HBO-Noordelijke Hogeschool Leeuwarden (10 jaar)
Docent HAVO-VWO (3 jaar)
Sterrenkundig onderzoeker (3½ jaar)


NEVENFUNCTIES

Huidige
nevenfuncties
Voorzitter Klankbordgroep van fractievoorzitters bij de fusiegemeente Midden-Groningen (Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde)
Voorzitter Raad van Toezicht Bibliotheekservice Fryslân
Lid Raad van Commissarissen NV Fryslân Miljeu en Stichting Omrin Estafette
Voorzitter van de Regenten van de Stichting Op Toutenburg te Tytsjerk
Lid Klachtencommissie Politie Noord-Nederland; fungerend voorzitter Fryslân
Penningmeester St. Exploitatie Kaatsmuseum
Penningmeester St. Collectie en Documentatie Kaatsmuseum
Vice-voorzitter Olympische Ambitie van internationale kaatsfederatie CIJB
Bestuurslid internationale muurkaatsfederatie (One Wall Handball) WWBA
Eerdere nevenfuncties  Voorzitter Klachtencommissie Veiligheidsregio Fryslân
Informateur gemeente Dongeradeel (2014)
Formateur gemeente Achtkarspelen (2014)
Voorzitter van de Referendumcommissies van Leeuwarderadeel en Ferwerderadiel
Lid van de Referendumcommissie in Harlingen
Bemiddelaar grondtransactie voor de gemeente De Fryske Marren
Voorzitter van de werkgroep MFC/Dorpshuis te Feanwâlden voor de gemeente Dantumadiel
Vertrouwenspersoon bij de fusiegemeente Hollands Kroon
Lid toetsingscommissie voor het plaatsingsproces van MT-leden bij NV Empatec
Mede-onderzoeker van de reorganisatie DWAAN 2019 bij NV Empatec te Sneek
Lid Raad van Toezicht Cultuur Kwartier Sneek en Stichting Ritmiek
Lid Maatschappelijke Adviesraad Fryske Akademy
Voorzitter Visstandbeheerscommissie de Friese Boezem
Voorzitter Overlegorgaan de Vlietlanden te Wervershoof
Voorzitter ISDzwf (sociale zaken samenwerkingsverband van 6 gemeenten)
Algemeen Bestuurslid ISZF (ICT-samenwerkingsverband van 6 gemeenten)
Vice-voorzitter Gebiedsplatform NWFr.
Lid VNG-commissie Financiën (12 jaar)
Gemeenteraadslid Tytsjerksteradiel (13½ jaar)
Commissaris NV Empatec (sociale werkvoorziening, 10 jaar, gouden Empatec Pijl)
Commissaris gasbedrijf Westergo, Essent-ZWFryslân en Essent-Fryslân
Voorzitter Adviesraad Bestuurskunde Thorbecke Academie (12 jaar, bronzen Thorbecke Penning)
Vice-voorzitter VFG (Ver. Friese Gemeenten, 9 jaar)
Voorzitter kaatsbond KNKB (9 jaar, erelid KNKB)
Voorzitter Stichting Wereldkampioenschap Kaatsen 2012